Due

Latin: Columbia livia domestica
Kort om duer

Selvom det traditionelt siges at bringe lykke til beboerne i et hus, hedeligvis et duepar slår sig ned på bygningen, og selvom vi generelt er vant til at møde duer i bybilledet, er der mange mennesker der helst var helt fri for dem. De føler sig generet af støjen og tilsviningen fra deres ekskrementer. Andre kalder ligefrem duen for den ”flyvende rotte”, med henvisning til at dueekskrementer, ligesom rotteekskrementer, kan medføre smittespredning og andre ubehageligheder.

Due

Biologi og skade

Ligesom duers artsmæssige ophav, den europæiske klippedue, opsøger duer gerne højtliggende afsatser til deres redebygning. Derfor giver husfacader med gesimser og fremspring ideelle livsbetingelser for duer.

I det tidlige forår lægges æggene til det nye kuld, som ofte bliver til ca. 10 flyvefærdige dueunger pr. hun.

Betydning

Duen er ret beset et dyr der sviner ret meget omkring sig, og redematerialet består ofte blot af en kage af dueekskrementer med enkelte småpinde og strå. Der er altid fyldt med efterladenskaber, hvor der færdes duer. Det siger sig selv at et dyr med en sådan adfærd ikke er værd at få alt for tæt på og slet ikke i større mængder, og deres ekskrementer pynter heller ikke ligefrem på statuer, parkbænke, biler o.s.v.

Redemateriale fra duereder kan let tilstoppe tagrender og nedløbsrør, med store omkostninger til følge. Dueekskrementer indeholder endvidere en stærk syre, som kan gøre permanent skade på bygninger. Samtidig er duereder arnested for en mængde irriterende små skadedyr og insekter såsom mider, lopper, lus, møl, klannere o.s.v., som efterfølgende kan trænge ind i huset.

I tilknytning til fødevareindustrien er duer, ligesom svaler, gråspurve og andre fugle, selvsagt også uønskede gæster, især i selve bygningerne, da råvarer og færdigvarer kan forurenes af salmonellabakterier, svampesporer og lignende på grund af dyrenes ekskrementer og fjer og af døde fugle. De kan endvidere æde af varerne og beskadige emballagen.

Forebyggelse og bekæmpelse

Det kan være meget svært at komme duer til livs, når de først har etableret sig i et område. Det er ikke tilladt at lægge giftig lokkemad ud til bekæmpelse af fugle. Mange andre bekæmpelsesformer er gennem tiden blevet afprøvet og har vist sig heller ikke at fungere tilfredsstillende. Det gælder således bedøvelsesmidler, fugleskræmsler, roterende møller, skræmmelyde, laserlys og duftstoffer.
Den mest effektive forebyggelse mod duer er at gøre bygningerne uegnede som ynglested for duerne. Endvidere skal duer forhindres i at flyve ind på lofter og lignende gennem åbne eller ituslåede vinduer.

Det er i øvrigt forbundet med strafansvar at udlægge foder eller på anden måde ”skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr” ifølge bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m. (Kapitel 5, § 14) Ved kajanlæg, siloer og læsseramper bør man således være påpasselig med at spilde mængder af korn eller andet fodermateriale. Landets kommuner har ret til at pålægge husejere at holde bygninger i en sådan stand, at duer ikke får gode muligheder for at yngle. Dette gælder både bestående huse og nybygninger.

Hvis man gør gesimser og afsatser skrå i en vinkel på over 45 grader, vil duer ikke kunne finde fodfæste. Der kan også udspændes ståltråde eller snore, eller monteres stikkende ståltråde, spidse plastikpigge m.m. som forhindrer duer i at sætte sig, men desværre vil sne eller blade og andet affald let kunne sætte sig disse steder. Et net af nylonliner, som bruges til at beskytte frugttræer mod fugle, kan også anvendes i nogle tilfælde. En særlig mulighed er en pasta bestående af klæbende polyethylenvoks, som kan udlægges en professionel skadedyrsbekæmper på steder, hvor man ikke vil have duer siddende. Duer vil nemlig have fast grund under fødderne, og kan ikke lide at gå på den bløde pasta.

Hvis en due bestemmer sig for at bygge rede på en altan, kan man blive ved med at skræmme den væk og fjerne redematerialet hver gang den viser sig, indtil den til sidst opgiver projektet. Man kan også opsætte fælder, eller indfange duerne mens de sidder og sover, og efterfølgende aflive duerne og eventuelle unger og fjerne æg og reder. I andre tilfælde er det nødvendigt at afskærme altanen helt med et net i vintermånederne. I disse tilfælde kan det være en fordel at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Der kan i visse tilfælde indhentes tilladelse hos Politiet til nedskydning af duer, for eksempel i lagerhaller eller på pladser, hvor det ikke indebærer personrisiko.
Hvis det drejer sig om vilde duer som ringduer og tyrkerduer, gælder der særlige regler. Se Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 21. januar 1994 (Bekendtgørelse om vildtskader).

For at komme en dueplage til livs er det nødvendigt at kombinere en bekæmpelse i form af indfangning, skydning og lignende med en målrettet indsats for at hindre duernes mulighed for at finde føde og bygge rede. Enhver bekæmpelse vil ellers kun have en kortvarig effekt, da der hurtigt vil komme andre duer til området.

Andre dyr med lignende skadevirkning
Måge

Måge

Måge Latin: Laridae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om mågen Der findes...

Kilder